"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम।