"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 06/12/2018 - 11:51 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/12/2018 - 11:49 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताबलाइ कार्यानोयन गर्न बनेको विधेयक ७४/७५ 06/12/2018 - 11:47 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 06/12/2018 - 11:43 PDF icon अजयमेरु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 06/12/2018 - 11:42 PDF icon अजयमेरु गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिका घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/11/2018 - 12:50 PDF icon घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि २०७४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको कृषि व्यवशाय प्रवर्धन ऐन - २०७४ ७४/७५ 06/11/2018 - 12:46 PDF icon कृषि व्यवशाय प्रवर्धन ऐन - २०७४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिका एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/11/2018 - 12:37 PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका - २०७४ ७४/७५ 06/11/2018 - 12:33 PDF icon अजयमेरु गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका - २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 06/11/2018 - 12:30 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि - २०७४.pdf

Pages