"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ तथा सूचना अधिकारी तोकी सोको जानकारी गाउँपालिकालाई गराउने सम्बन्धी सूचना।।।।

आर्थिक वर्ष: