"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: