"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

बाँझो तथा उपयोगमा नआएको कृषि योग्य जग्गामा उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: