"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरू गाउँपालिका गाउँ सभाकाे ११औ अधिवेशन २०७९/०३/०८