"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउँपालिको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना